Δράση «e-λιανικό»

Επιδότηση για τη δημιουργία e-shop για επιχειρήσεις στην Ελλάδα
Διαβάστε περισότερα Δηλώστε ενδιαφέρων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

       η Δημοσίευση έγινε Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου και οι εγγραφές ξεκινάνε 22 Φεβρουαρίου 2021

Δημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό»

Η Δράση «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
  • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις 07/11/2020.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

Έναρξη

Πότε αναμένεται να προκηρυχθεί η Δράση

η Δημοσίευση έγινε Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου και οι εγγραφές ξεκινάνε 22 Φεβρουαρίου 2021

Αίτηση

Πως υποβάλλεται η αίτηση;

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Την Πρόσκληση με το Υπόδειγμα της ΗλεκτρονικήςΥποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της παρούσας πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:-της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ : www.antagonistikotita.gr -του ΕΦΕΠΑΕ : www.efepae.gr -του ΕΣΠΑ: www.espa.gr

Ο δυνητικός ωφελούμενοςτης Δράσηςυποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο δυνητικός ωφελουμένοςτης Δράσης υποχρεούται σωρευτικά :
– να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα σχετικά πεδία του «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» όπως αυτά εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

– να επισυνάψει τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά κατά την Υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης)

– να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η οριστική υποβολή της αίτησης και η λήψη ενάριθμου κωδικού.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00€ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εφόσον η επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότεαυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500,00 €.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης εντάσσονται σε δύο (2) ευρύτερες κατηγορίες, ήτοι Εξοπλισμός Πληροφορικής και Λογισμικό, και έχουν ως ακολούθως:

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα)

Για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 30%.

1. Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) γιατη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.

Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS),επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.

2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).

3.Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.).Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας καιτηλεοράσεων.

Λογισμικό (πλατφόρμα e-shop)

Για το λογισμικό το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 100%.

1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξηςκαι διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop -θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών –mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών(redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).

Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητηγια την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος γιαένα έτος.

2. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.


Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμούκαι η επιχορήγηση στην επιχείρηση ανέρχεται σε 1.500 ευρώ.

Δήλωση ενδιαφέροντος για επιδότηση e-shop

11 + 4 =

Δηλώστε ενδιαφέρων για τη Δράση «e-λιανικό»

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας

 

Αρχείο PDF προδημοσίευσης
Πατήστε εδώ